Jongejan & Partners
 
De Heij Adviesgroep

Agenda ALV 7 december

’t Zand, november 2020

Het bestuur van de S.V. GEEL-ZWART’30 nodigt haar leden uit tot het digitaal bijwonen van de algemene ledenvergadering op:

Maandag 7 december 2020 aanvang 20.00 uur

Via een link van Teams die u na aanmelden bij secretaris@geelzwart.nl van ons ontvangt.

Agenda:

1. Opening / mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Goedkeuring notulen laatste vergadering (2 december 2019)
Leden die de notulen vooraf willen inzien kunnen deze opvragen d.m.v. een mail naar: secretaris@geelzwart.nl

4. Jaarverslagen bestuur en jeugdcommissie

5. Jaarcijfers 2019-2020

6. Verslag kascommissie & benoemen nieuw lid KC
Jon van der Weij treedt af als lid

7. Begroting  2021-2022

8. Contributie

9. Accommodatie / Kantine

10. Personele zaken
Patrique Stam treedt af als wedstrijdsecretaris
Merianne Mak treedt af als wedstrijdsecretaris jeugd

11. Jeugdzaken

12. Duurzaamheid

13. Technisch beleid

14. Covid ‘19

15. Oud papier

16. Rondvraag

17. Sluiting