Jongejan & Partners
 
De Heij Adviesgroep

Reactie visie op het jeugdvoetbal

Onlangs is er een schrijven van de voorzitter gepubliceerd betreffende de visie op het jeugdvoetbal. De JTC (jeugd technische commissie) was niet bekend met dit stuk, en heeft vooraf niet haar bevindingen over dit schrijven met de voorzitter kunnen delen. De JTC betreurt dit, daar de JTC veelvuldig in dit stuk genoemd wordt. Hierdoor voelen wij ons genoodzaakt om onze kant van het verhaal naar buiten te brengen. 

4 jaar geleden is door het toenmalige hoofdbestuur besloten om een JTC aan te stellen die er voor moeten zorgen dat er met regelmaat kwalitatief goede spelers doorstromen naar het eerste team, om zo te proberen de club naar een hoger niveau te loodsen.

Door diverse bestuurswisselingen de laatste periode is er een andere visie ontstaan over het te voeren beleid. Het beleidsplan wat daaruit is ontstaan heeft tot enige discussie geleid. Tijdens deze discussies is door een ieder uitgesproken dat de JTC haar werkzaamheden kan blijven uitvoeren zoals ze dat al een aantal jaren doet.
Het grootste struikelpunt voor de JTC was dat de omschrijving van het selectiebeleid in het beleidsplan openbaar zou worden. Volgens de JTC zou de omschrijving van het selectiebeleid tot veel onduidelijkheid leiden, met als resultaat meer onduidelijkheid en meer ontevreden ouders en spelers. 

De JTC is daarom gevraagd om de tekst aan te passen en voor te leggen aan de voorzitter. Deze tekst met minimale wijzigingen t.o.v. de originele tekst is direct, zonder mogelijkheid tot discussie, door de voorzitter van tafel geveegd. Daarbij heeft de voorzitter besloten om de JTC te ontheffen uit haar functie.

Wij betreuren dit besluit, en vinden het jammer dat wij de ingeslagen weg niet verder kunnen vervolgen.

JTC